�������@Mail.ru
DSpace About DSpace Software
 

Library ODAU >
ПРАЦІ ВЧЕНИХ ОДАУ >
*АВТОРЕФЕРАТИ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/821

Название: САНІТАРНА ОЦІНКА ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ МІКОТОКСИКОЗІВ І ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН
Другие названия: Санитарная оценка и эффективное использование естественных минералов с целью профиликтики микотоксикозов и повышения продуктивности животных
Health assessment and efficient use of natural minerals for prevention of mycotoxicoses and animals productivity increase.
Авторы: РЕШЕТНІЧЕНКО, О.П.
Решетниченко, А.П.
Reshetnichenko, O.
Ключевые слова: санітарна оцінка, мікотоксикози, дезінтоксикація, токсикологічні дослідження, природний мінерал Анальцим, Анальцимосорбент, зразки кормів, гематологічні показники, курчата, молодняк свиней, велика рогата худоба
санитарная оценка, микотоксикозы, дезинтоксикация, токсикологические исследования, естественный минерал Анальцим, Анальцимосорбент, образцы кормов, гематологические показатели, цыплята, молодняк свиней, крупный рогатый скот
health assessment, mycotoxicoses, detoxification, toxicological research, natural mineral Аnaltsym, Analtsymоsorbent, samples of feed, hematological indicators, chickens, young pigs, cattle
Issue Date: 2016
Издатель: Харків
Библиографическое описание: УДК 619:616-099-02:636.085/.87:615.327 Решетніченко, Олександр Петрович. Санітарна оцінка та ефективне використання природних мінералів для профілактики мікотоксикозів і підвищення продуктивності тварин [Текст] : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 16.00.06 / Решетніченко Олександр Петрович ; Харків. держ. зоовет. акад. - Харків, 2016. - 39 с.
Аннотация: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. – Харківська державна зооветеринарна академія Міністерства освіти і науки України. – Харків, 2016. Виконана санітарно-гігієнічна оцінка зернових кормів південного регіону України показала, що 27 % зернових кормів уражені мікроскопічними грибами з високим ступенем контамінації. Популяція мікобіоти представлена грибами родів Aspergіllus, Alternarіa, Penіcіllіum, Fusarіum і Mucor. При цьому, були виявлені мікотоксини – афлатоксин В1, Т-2 токсин і охратоксин А. Вперше здійснено комплексне вивчення хімічного складу, фізико-хімічних властивостей, адсорбційної активності та сорбційної здатності in vitro відносно регламентованих мікотоксинів, а також надано токсикологічну оцінку природному мінералу Анальцим Берестовецького родовища Рівненської області. Установлено, що за фізико-хімічними показниками (вміст вологи, здатність до набухання і стискання, когезивність, сипучість і токсичність) Анальцим відповідає вимогам, які пред’являють до наповнювачів при виробництві преміксів (ТУ У 46.15.135-96). Експериментально доведена відсутність токсичної дії Анальциму при включенні його до складу комбікорму у кількості 1–3 % та виявлено його позитивний вплив на функціональний стан органів і їх систем лабораторних і сільськогосподарських тварин та їх продуктивність. З метою підвищення сорбційної здатності Анальцима відносно деяких трихотеценових мікотоксинів та підвищення продуктивності тварин нами було розроблено нову кормову добавку – Анальцимосорбент, яка здатна в умовах in vitro сорбувати афлатокcин В1, патулін, стеригматоцистин та зеараленон на 90–100 %. Установлено позитивний вплив при включенні до складу комбікорму 0,5 % Анальцимосорбенту на показники білкового, вуглеводного, жирового і мінерального обмінів у організму та на активність ферментів сироватки крові свиней. Ветеринарно-санітарна оцінка м’яса свиней за використання у годівлі Анальцимосорбента показала, що м’ясо піддослідних тварин за органолептичними, фізико-хімічними, бактеріологічними показниками і біологічною повноцінністю відповідало вимогам ГОСТу для доброякісного м’яса. Включення 0,5 % Анальцимосорбенту до маси сухої речовини корму молодняка свиней і великої рогатої худоби сприяє підвищенню середньодобових приростів на 7,35 і 10,03 %, а за використання дійним коровам – збільшенню середньодобового надою та вмісту жиру в молоці на 3,51 і 0,16 % відповідно.
Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 16.00.06 – гигиена животных и ветеринарная санитария. – Харьковская государственная зооветеринарная академия Министерства образования и науки Украины. – Харьков, 2016. Выполненная санитарно-гигиеническая оценка зерновых кормов южного региона Украины показала, что 27 % кормов поражены микроскопическими грибами с высоким уровнем контаминации. Популяция микобиоты представлена грибами родов Aspergіllus, Alternarіa, Penіcіllіum, Fusarіum і Mucor. При этом, были выявлены следующие микотоксины: афлатоксин В1, Т-2 токсин и охратоксин А. На основе анализа и обобщения методов определения общей токсичности кормов биопробой на инфузориях Colpoda steinii (колподы) ГОСТ 13496.7-97 «Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения токсичности» и «Наставления по использованию культуры Colpoda steinii (колподы)» усовершенствована методика определения общей токсичности кормов на инфузориях Colpoda steinii (ускоренный метод), которая позволяет более четко и эффективно выполнять оценку общей токсичности концентратных, грубых и сочных кормов. Впервые на основе комплексного изучения химического состава, физико-химических свойств, токсикологической оценки, адсорбционной активности и сорбционной способности в условиях in vitro относительно некоторых микотоксинов теоретически обосновано и экспериментально доказана эффективность использования Анальцима Берестовецкого месторождения Ровенской области для профилактики микотоксикозов и повышения продуктивности животных. Полученные результаты токсикологических исследований путем изучения острой и хронической токсичности, кумулятивных и аллергических свойств, а также раздражающего действия позволили классифицировать Анальцим Берестовецкого месторождения Ровенской области как малотоксичный для лабораторных и сельскохозяйственных животных, что позволяет отнести его к 4 классу опасности (незначительно опасные вещества). Установлено отсутствие токсичного действия при включении его в состав комбикорма в количестве 1–3 % и отмечено его положительное влияние на уровень обменных процессов в организме лабораторных и сельскохозяйственных животных и их продуктивность. Выполненными исследованиями установлено, что по физико-химическим показателям (содержание влаги, способность к набуханию и сжатию, когезивность, сыпучесть и токсичность) Анальцим соответствует требованиям, которые предъявляются к наполнителям при производстве премиксов (ТУ У 46.15.135-96). На основе Анальцима разработана новая кормовая добавка для обезвреживания зерновых кормов от микотоксинов и повышения продуктивности животных – Анальцимосорбент, использование которой в условиях in vitro позволяет сорбировать афлатокcин В1, патулин, стеригматоцистин и зеараленон на 90–100 %. Исследованиями установлено, что введение в состав комбикорма, пораженного плесневыми грибами и микотоксинами 0,2; 0,5 і 1,0 % Анальцимосорбента снижало их негативное действие на организм поросят и повышало уровень окислительно-восстановительных процессов в организме. При этом наиболее эффективной дозой введения Анальцимосорбента в состав комбикорма является 5 кг/т. Установлено положительное влияние при включении в состав комбикорма 0,5 % Анальцимосорбента на показатели белкового, жирового, углеводного и минерального обмена и на активность ферментов сыворотки крови свиней. При включении его в состав рациона отмечали тенденцию к увеличению в крови поросят опытной группы содержания эритроцитов на 10,60 %, гемоглобина – на 3,23 %, общего белка – на 5,09 %, общего кальция – на 3,77 %, неорганического фосфора – на 2,67 %, калия – на 6,28 %, общего железа – на 13,46 % и активности лактатдегидрогеназы – на 9,70 %. В тоже время, наблюдали некоторое снижение в крови активности аланин- и аспартатаминотрансфераз соответственно на 3,19 и 12,95 %. Включение к массе сухого вещества рациона бычкам на выращивании 0,5 % Анальцимосорбента способствовало повышению среднесуточного прироста на 10,03 %, увеличения в крови содержания глюкозы на 9,12 %, резервной щелочности – на 6,87 %, альбуминов – на 19,42 %, каротина – на 20,87 %, кальция – на 12,16 %, фосфора – на 5,33 % и железа – на 37,36 %. Ветеринарно-санитарная оценка мяса свиней и молодняка крупного рогатого скота при использовании в кормлении Анальцимосорбента показала, что по органолептическим, физико-химическим показателям и биологической полноценности оно соответствовало требованиям ГОСТа для доброкачественного продукта. Введение 0,5 % Анальцимосорбента к массе сухого вещества рациона дойных коров способствовало повышению в сыворотке крови резервной щелочности на 2,07 %, содержания общего белка на 5,77 %, кальция – на 3,80 %, фосфора – на 3,82 %, железа – на 5,51 %, а также среднесуточного надоя и содержания жира в молоке на 3,51 и 0,16 %. Кроме того, отмечено снижение содержания мочевины и холестерина на 8,42–12,95 %, что следует рассматривать как показатель нормализации обменных процессов в организме животных. Изучение эффективности выращивания цыплят при включении в их рационы, содержащие 15 % слаботоксичного корма, Анальцимосорбента и Микофикса показало, что данные добавки способны компенсировать отрицательное действие токсинов на организм, препятствовать снижению в сыворотке крови содержания общего белка и его фракций, γ-глобулинов, серомукоидов и циркулирующих иммунных комплексов. В производственном опыте установлена экономическая эффективность использования Анальцимосорбента в кормлении молодняка свиней, о чем свидетельствует получение дополнительной прибыли и повышение рентабельности производства свинины.
The dissertation to compete for the academic degree “Doctor of Agricultural Science”, speciality 16.00.06 – animal hygiene and veterinary sanitation. – Kharkiv state zooveterinary academy of Ministry of education and science of Ukraine – Kharkiv, 2016. The sanitary-hygienic evaluation of grain feed in Southern Ukraine showed that 27 % of feed grains are affected by microscopic fungi with a high level of contamination. Mycobiota population is represented by fungi genera Aspergillus, Alternaria, Penicillim, Fusarium and Mukor. At the same time mycotoxins – aflatoxin B1, T-2 toxin and ochratoxin A been detected. The complex study of the chemical composition, physical and chemical properties, the adsorption activity and sorption capacity in vitro relative to regulated mycotoxins has been conducted for the first time. Toxicological evaluation of Analtsym of Berestovets field of Rivne region has been carried out. It has been found that by the physical and chemical indicators (moisture content, ability to swell and shrink, cohesiveness, flow ability and toxicity) Analtsym meets the requirements that apply to the production of premixes (TC U 46.15.135-96). Experimentally it has been proved the absence of toxic effect of Analtsym put into the mixed fodder in amount of 1–3 % and revealed its positive impact on the functional state of organs and their systems of laboratory and farm animals and their productivity. To improve capacity of Analtsym in respect of certain trichotseton mycotoxins and animal productivity increase a new feed additive Analtsymosorbent that is capable in vitro to absorb aflatoxin B1, patulin, sterigmatocystin and zearalenone at 90–100 % has been developed. There has been established a positive effect while including into the mixed fodder of 0,5 % Analtsymоsorbent on the rates of protein, carbohydrate, fat and mineral metabolism and the enzyme activity in serum of pigs. Veterinary and sanitary evaluation of pork using Analtsymоsorbent showed that meat of experimental animals by organoleptic, physical and chemical, bacteriological indicators and biological usefulness meet the requirements of GOST for benign meat. Introduction of 0,5 % Analtsymosorbent to feed rations of young pigs and cattle contributes to the average daily growth by 7,35 and 10,03 %, and to feed rations of milking cows – to increase in the average daily milk yield and fat content in milk, respectively by 3,51 and 0,16 %.
Описание: The dissertation to compete for the academic degree “Doctor of Agricultural Science”, speciality 16.00.06 – animal hygiene and veterinary sanitation. – Kharkiv state zooveterinary academy of Ministry of education and science of Ukraine – Kharkiv, 2016. The sanitary-hygienic evaluation of grain feed in Southern Ukraine showed that 27 % of feed grains are affected by microscopic fungi with a high level of contamination. Mycobiota population is represented by fungi genera Aspergillus, Alternaria, Penicillim, Fusarium and Mukor. At the same time mycotoxins – aflatoxin B1, T-2 toxin and ochratoxin A been detected. The complex study of the chemical composition, physical and chemical properties, the adsorption activity and sorption capacity in vitro relative to regulated mycotoxins has been conducted for the first time. Toxicological evaluation of Analtsym of Berestovets field of Rivne region has been carried out. It has been found that by the physical and chemical indicators (moisture content, ability to swell and shrink, cohesiveness, flow ability and toxicity) Analtsym meets the requirements that apply to the production of premixes (TC U 46.15.135-96). Experimentally it has been proved the absence of toxic effect of Analtsym put into the mixed fodder in amount of 1–3 % and revealed its positive impact on the functional state of organs and their systems of laboratory and farm animals and their productivity. To improve capacity of Analtsym in respect of certain trichotseton mycotoxins and animal productivity increase a new feed additive Analtsymosorbent that is capable in vitro to absorb aflatoxin B1, patulin, sterigmatocystin and zearalenone at 90–100 % has been developed. There has been established a positive effect while including into the mixed fodder of 0,5 % Analtsymоsorbent on the rates of protein, carbohydrate, fat and mineral metabolism and the enzyme activity in serum of pigs. Veterinary and sanitary evaluation of pork using Analtsymоsorbent showed that meat of experimental animals by organoleptic, physical and chemical, bacteriological indicators and biological usefulness meet the requirements of GOST for benign meat. Introduction of 0,5 % Analtsymosorbent to feed rations of young pigs and cattle contributes to the average daily growth by 7,35 and 10,03 %, and to feed rations of milking cows – to increase in the average daily milk yield and fat content in milk, respectively by 3,51 and 0,16 %.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/821
Appears in Collections:*АВТОРЕФЕРАТИ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
reshetnichenko.pdf800,75 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback