�������@Mail.ru
DSpace About DSpace Software
 

Library ODAU >
ПРАЦІ ВЧЕНИХ ОДАУ >
Федорова Інна Валеріївна >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2961

Название: ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 1861-1917 РОКІВ
Другие названия: OVERVIEW OF HISTORIOGRAPHY AND SOURCE BASE OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF HIGHER AGRICULTURAL EDUCATION IN UKRAINE DURING 1861-1917
Авторы: Федорова І. В.
Fedorova I.
Ключевые слова: аграрна освіта, вища сільськогосподарська освіта, нижчі сільськогосподарські школи, курси, училища
agrarian education, higher agricultural education, lower agricultural schools, courses, specialized schools
Issue Date: 2021
Издатель: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Библиографическое описание: УДК 378:63:93/94(477)«1861-1917» Федорова І. В. Огляд історіографії та джерельної бази дослідження розвитку вищої сільськогосподарської освіти в Україні 1861-1917 років / І.В. Федорова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія "Історичні науки". - Т.32(71), №1. – К.: Гельветика, 2021. - С.180 -184.
Аннотация: У даній роботі досліджується історіографія становлення вищої аграрної освіти України в тісному зв’язку з історичним розвитком економічного, соціального, культурного і політичного життя у період ХІХ - поч. ХХ ст., зумовлених реформами в Російській імперії, у тому числі у сфері аграрної освіти. Дослідження зосереджене на аналізі розвитку вищої аграрної освіти України (1861-1917 рр.). Джерела досліджуваної теми охоплюють матеріали електронного архіву Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук; документи, що стосуються діяльності аграрних навчальних закладів різних рівнів, що зберігаються в Державному архіві Одеської області; документи архіву Одеського державного аграрного університету; періодичні друковані та електронні видання; наративні джерела, зокрема спогади професорів Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Одеського сільськогосподарського інституту, пов’язаних із розвитком вищої аграрної освіти України. Увагу автора зосереджено на історії розвитку змісту, форм і методів навчально-виховного процесу в аграрних навчальних закладах України нижчих рівнів та розвиток вищої аграрної освіти України у ХІХ- на початку ХХст., окремо виділено матеріали щодо організаційних засад діяльності вищих навчальних закладів аграрної освіти зазначеного періоду. Комплексно з’ясовано етапи історичного розвитку вищої сільськогосподарської освіти України, розкрито історично зумовлені зміни у змісті, формах та методах навчально-виховного процесу в аграрних навчальних закладах у ХІХ- на початку ХХ ст. Проведено дослідження розвитку історії вищої аграрної освіти України у період ХІХ - початку ХХ ст. під впливом змін у суспільно-політичному, соціально-економічному та культурному житті Російської імперії. Проілюстровано розвиток сільськогосподарської системи освіти. Автор прослідковує становлення та розвиток різнорівневих сільськогосподарських навчальних закладів: шкіл, класів, курсів, училищ. Доводить, що нижча та середня освіта цього напряму сприяла становленню перших аграрних ВНЗ.
This paper examines the historiography of the formation of higher agricultural education in Ukraine in close connection with the historical development of economic, social, cultural and political life in the period of the XIX - early XX centuries due to reforms in the Russian Empire, including in the field of agricultural education. Our study focuses on the analysis of the development of higher agricultural education in Ukraine (1861-1917). Sources of the research topic include materials of the electronic archive of the National Scientific Agricultural Library of the National Academy of Agrarian Sciences; documents relating to the activities of agricultural educational institutions of different levels, stored in the State Archives of Odessa region; documents of the archive of Odessa State Agrarian University; periodicals and electronic publications; narrative sources, in particular the memoirs ofprofessors of Odessa National University named after I.I. Mechnikov, Odessa Agricultural Institute, related to the development of higher agricultural education in Ukraine. The author’s attention is focused on the history of development of content, forms and methods of educational process in agrarian educational institutions of Ukraine of lower levels and development of higher agrarian education of Ukraine in the XIX - early XX centuries, materials on organizational bases of activity of higher educational institutions of agrarian education of the specified period are separately allocated. The stages of historical development of higher agricultural education of Ukraine are comprehensively clarified, historically conditioned changes in the content, forms and methods of the educational process in agricultural educational institutions in the XIX - early XX centuries are revealed. A study of the development of the history of higher agricultural education in Ukraine in the XIX - early XX centuries under the influence of changes in the socio-political, socio-economic and cultural life of the Russian Empire is conducted. The development of the agricultural education system is illustrated. The author traces the formation and development of multilevel agricultural schools: schools, classes, courses, colleges. He proves that lower and secondary education in this area contributed to the formation of the first agricultural universities.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2961
Appears in Collections:Федорова Інна Валеріївна

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Федорова_Огляд_iсторiографii__2021-_тну_т32.pdf273,87 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback