�������@Mail.ru
DSpace About DSpace Software
 

Library ODAU >
ПРАЦІ ВЧЕНИХ ОДАУ >
Федорова Інна Валеріївна >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2960

Название: Волонтерство: виклики сьогодення (за матеріалами друкованих ЗМІ)
Другие названия: Volunteering: today’s challenges (according to the print media)
Авторы: Федорова І.В., Писаренко Л.М., Плукчи Л.В.
Fedorova I. V., Pysarenko L. М., Plukchi L. V.
Ключевые слова: волонтер, волонтерська діяльність, волонтерство, волонтерський рух, цінності
volunteer, volunteer activity; volunteering, volunteer movement, values
Issue Date: 2021
Издатель: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Библиографическое описание: УДК 070.1:364-322(477) Федорова І. В. Волонтерство: виклики сьогодення (за матеріалами друкованих ЗМІ)./ І.В. Федорова, Л.М. Писаренко, Л.В. Плукчи // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія "Філологія. Журналістика". - Т.32(71), №1, Ч. 3. - К: Гельветика, 2021. - С.156 -160.
Аннотация: У статті досліджуються поняття «волонтер», «волонтерський рух», «волонтерська діяльність», «волонтерство» та визначено види «волонтерської діяльності» (організаційна, формальна та неформальна, державна, соціальна, проектна, медіаволонтерство). З’ясовано, що «волонтер - це доброволець на військовій службі або у сфері соціальної, гуманітарної, екологічної допомоги; добровільна участь іноземних громадян у війні на боці жертв агресії»; «ключовою характеристикою волонтерство і важливою частиною соціальної поведінки людини є добровільна діяльність»; «волонтерський рух - це доброчинна робота, яка здійснюється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процвітання спільнот і суспільства»; «волонтерська діяльність визначається як діяльність, під час якої людина витрачає свій вільний час, енергію, навички та знання для користі іншої особи чи групи». Виявлено тенденції поширення інформації в матеріалах видання «День» щодо волонтерської діяльності; визначено специфіку - подання матеріалів про волонтерську діяльність, волонтерів, волонтерський рух. Тема волонтерство у виданні «День» згадувалася в матеріалах разово, поверхово та глибоко. Більшість становлять матеріали, які містять у собі тільки разове згадування теми волонтерського руху. У цьому виданні часто використовуються такі жанри, як репортаж, інтерв’ю, стаття, розширена замітка. Тема волонтерство, волонтерського руху; волонтерської діяльності, волонтерів згадується в певних позиціях - це антитерористичні операції та СЮС; подальша доля переселенців; політична тема; безплатна медична і психологічна допомога; культурні заходи; випадки шахрайства серед волонтерів. Аналіз матеріалів щодо питання волонтерства дав змогу виділити певні особливості функціонування в ньому жанрів публіцистики, саме таких як інформаційні та аналітичні.
The article examines the concepts of “volunteer”, “volunteer movement”, “volunteering”, “volunteer works ” and identifies the types of “volunteering” (organizational, formal and informal, governmental, social, project, media volunteering). It was found that “a volunteer is a person in the military service or in the area of social, humanitarian, environmental assistance. Voluntary participation of foreign citizens in the war on the side of the victims of aggression “A key characteristic of volunteering and an important part of human social behavior is a voluntary activity"; “Volunteer movement is a charitable workperformed by individuals on a non-profit basis, without wages, without promotion, for the welfare and prosperity of communities and society”; “Volunteering is defined as an activity' in which a person spends their free, time, energy; skills and knowledge for the benefit of another person or group ”. Trends in the information dissemination in the materials of the newspaper “Day ” on volunteering were determined; the specifics ofsubmission ofmaterials about volunteer activity', volunteers, volunteer movement were also determined. The topic of volunteering in thepublication “Day "was mentioned in thematerials once; superficially; deeply. Most ofthem are materials that contain only one mention ofthe topic ofthe volunteer movement. This publication often uses such genres as interview reporting, article, extended note. The topic of volunteering, volunteer movement, volunteer activity; volunteers, is mentioned in certain positions - it is anti-terrorist operations and environmental protection; further fate of migrants; political theme; free medical and psychological care; cultural events; cases of fraud among volunteers. The analysis of the. issue of volunteering made it possible to identify' certain features of the functioning of the genres ofjournalism, such as informational and analytical.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2960
Appears in Collections:Федорова Інна Валеріївна

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Волонтерство.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback