DSpace logo
Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2933
Title: PRACTICAL USE OF DIGITALIZATION IN GEODESY AND LAND MANAGEMENT
Other Titles: Практичне використання цифровізації в геодезії та землеустрої
Authors: Artemov V., Movchan T., Vikulina L.
Артемов В., Мовчан Т., Вікуліна Л.
Keywords: digitalization, digital transformation, informatization, research, agrochemical passport, land plot, geodesy, cartography, geoinformation technologies, land management, cadastre
цифровізація, цифрова трансформація, інформатизація, вишукування, агрохімічний паспорт, земельна ділянка, геодезія, картографія, геоінформаційні технології, землеустрій, кадастр
Issue Date: 2020
Publisher: Journal of Lviv National Agrarian University
Citation: UDC 528+332.3:(004.08+621.377.6) Artemov V. Practical use of digitalization in geodesy and land management / V. Artemov, T. Movchan, L. Vikulina // Journal of Lviv National Agrarian University: Economics of AIC. 2020. № 27. 167-172.
Abstract: The article is devoted to the study of the current conditions of digitalization in Ukraine and how the digitalization is practically implemented in geodesy and land management. The digital revolution is very noticeable in production, it can lead to disappearance of the majority traditional professions. The studied industry cannot exist without digital technologies because land management surveys (engineering-geodetic, engineering-geological, engineering-economic, engineeringhydrometeorological and engineering-technical) are performed by using the modern digital equipment and the results processing is done with the special software. The vision of the essence of digitalization and digital transformation in geodesy and land management is presented in the work and it is stated that it will enhance labor efficiency and competitiveness in the industry. The peculiarities of digitization and its practical implementation for the development of agrochemical passports are analyzed. In the research area, it is proposed to create a digital platform, which would stimulate innovations, increase the options, convenience, and market transparency, meet supply and demand, reduce cost in the field of geodesy, land management and cadastre. The article also marks the necessity of creating advantages in obtaining modern land management education and passing industrial practice by applicants with the use of software. It is important to create new workplaces, to develop business in the considered industry. The educational process outlines the need to reorient the industry to expand the segment of knowledge in the field of digital technologies. It is pointed out that domestic geodesy has a weak scientific and technical support caused by the reliance on the imported foreign geodetic equipment and software.
Досліджено стан цифровізації в Україні, показано, як практично вона впроваджується в геодезії та землеустрої. Цифрова революція дуже відчутна на виробництві, вона може призвести до зникнення низки масових і традиційних для нашої країни професій. Досліджувана галузь не може існувати без цифрових технологій через те, що землевпорядні вишукування (інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні, інженерно-економічні, інженерно- гідрометеорологічні та інженерно-технічні) виконуються з використанням сучасного цифрового обладнання, а опрацювання їхніх результатів – за допомогою спеціального програмного забезпечення. Представлено власне бачення сутності цифровізації та цифрової трансформації в геодезії й землеустрої, зазначено, що це приводить до підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності в галузі. Проаналізовано особливості цифровізації та її практичного впровадження для розробки агрохімічних паспортів. Запропоновано створити цифрову платформу в досліджуваній галузі, яка б стимулювала інновації, збільшила вибір, зручність, ринкову прозорість, забезпечила попит і пропозицію, скоротила витрати у сфері геодезії, землеустрою та кадастру. Відзначена необхідність створення переваг в отриманні сучасної землевпорядної освіти, проходженні здобувачами виробничої практики з використанням спеціального програмного забезпечення, організації нових робочих місць, розвитку підприємництва в галузі геодезії, землеустрою та кадастру. У навчальному процесі окреслена потреба в переорієнтуванні галузі на розширення сегмента знань у сфері цифрових технологій. Визначено, що вітчизняна геодезія має слабке науково- технічне забезпечення через використання закордонного геодезичного обладнання та програмного забезпечення.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2933
Appears in Collections:Артемов Владислав Олександрович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lnau_21_12_.pdf937,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.