�������@Mail.ru
DSpace About DSpace Software
 

Library ODAU >
ПРАЦІ ВЧЕНИХ ОДАУ >
Данчук Олексій Володимирович >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2808

Название: ОБМІН БІЛКА В ОРГАНІЗМІ СВИНЕЙ З РІЗНИМИ ПАРАМЕТРАМИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (ОГЛЯД)
Другие названия: ОБМЕН БЕЛКОВ В ОРГАНИЗМЕ СВИНЬИ С РАЗЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (ОБЗОР)
PROTEIN EXCHANGE IN PIGS WITH DIFFERENT PARAMETERS OF THE NERVOUS SYSTEM (REVIEW)
Авторы: Данчук О. та ін.
Данчук А. и др.
Danchuk O. and etc.
Ключевые слова: свині, вища нервова діяльність, обмін білка, технологічний стрес
свиньи, высшая нервная деятельность, обмен белка, технологический стресс
pigs, higher nervous activity, protein metabolism, technological stress
Issue Date: 2020
Издатель: Одеський державний аграрний університет
Библиографическое описание: УДК 636.4:612.8.017 Данчук О. Обмін білка в організмі свиней з різними параметрами нервової системи (огляд) / О. Данчук та ін. // Аgrarian Bulletin of tte Black Sea Littoral. 2020, Issue 97. Р. 79-93.
Аннотация: На сьогоднішній день в умовах інтенсивного ведення галузі тваринництва через велику кількість технологічних впливів на організм тварин зростає інтерес до вивчення індивідуальних особливостей функціонування вищої нервової діяльності. Вища нервова діяльність інтегрує діяльність цілісного організму в конкретних умовах середовища, визначаючи його поведінку. Оскільки нервова системи регулює всі функції організму та здійснює взаємозв’язок із оточуючим середовищем, то відмінності у характеристиках коркових процесів істотно впливають на функціональний стан всього організму в цілому та обмін білка зокрема. Хоча вивченню типологічних особливостей організму тварин присвячена велика кількість досліджень, роль індивідуальних особливостей вищої нервової діяльності тварин при адаптації тварин до технологічного подразника у свиней ще недостатньо висвітлена, зокрема не висвітлено питання щодо особливості обміну білка у свиней різних типів вищої нервової діяльності за технологічного стресу. В зв’язку з відсутністю таких даних, метою наших досліджень було встановити особливості обміну білка у тварин різних типів вищої нервової діяльності на тлі технологічного стресу. У статті висвітлено питання щодо особливості обміну білка у свиней з різними типами вищої нервової діяльності. Встановлено, що у тварин слабкого типу вищої нервової діяльності в сироватці крові нижче вміст загального білка, альбуміну, церулоплазміну, сечовини, лізину, метіоніну та треоніну на 6,6–19,1 % (р<0,05–0,001) відповідно до показників тварин сильного врівноваженого рухливого типу вищої нервової діяльності. За технологічного стресу знижується вміст загального білка, альбумінів, γ-глобулінів, церулоплазміну (р<0,05-0,001) та зростає вміст сечовини і активність трансаміназ (р<0,001) в сироватці крові тварин різних типів вищої нервової діяльності. Доведено взаємозв’язок між індивідуальними особливостями вищої нервової діяльності і обміном білка. Встановлено взаємозв’язки сили, врівноваженості та рухливості коркових процесів до дії технологічного подразника із вмістом альбумінів, сечовини, α2-глобулінів, та після дії технологічного подразника зі вмістом загального білка, сечовини, γ-глобулінів, АлАТ та АсАТ. Сила коркових процесів до технологічного стресу чинить достовірний вплив на вміст загального білка, альбумінів, сечовини та активність аспартатамінотрансферази у сироватці крові свиней, а після дії технологічного подразника на вміст загального білка, глобулінів, гаммаглобулінів, сечовини та активність трансаміназ у сироватці крові тварин.
На сегодняшний день в условиях интенсивного ведения отрасли животноводства при большом количестве технологических воздействий на организм животных растет интерес к изучению индивидуальных особенностей функционирования высшей нервной деятельности. Высшая нервная деятельность интегрирует деятельность целостного организма в конкретных условиях среды, определяя его поведение. Поскольку нервная системы регулирует все функции организма и осуществляет взаимосвязь с окружающей средой, то различия в характеристиках корковых процессов существенно влияют на функциональное состояние всего организма в целом и обмен белка в частности. Хотя изучению типологических особенностей организма животных посвящено большое количество исследований, роль индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности животных при адаптации животных к технологическому раздражителя у свиней еще недостаточно освещена, в частности не освещены вопросы особенности обмена белка у свиней разных типов высшей нервной деятельности при технологическом стресе. В связи с отсутствием таких данных, целью наших исследований было установить особенности обмена белка у животных разных типов высшей нервной деятельности на фоне технологического стресса. В статье освещены вопросы особенности обмена белка в свиней с различными типами высшей нервной деятельности. Установлено, что у животных слабого типа высшей нервной деятельности в сыворотке крови ниже содержание общего белка, альбумина, церулоплазмина, мочевины, лизина, метионина и треонина на 6,6-19,1% (р <0,05-0,001) в соответствии с показателями животных сильного уравновешенного подвижного типа высшей нервной деятельности. При технологическом стрессе снижается содержание общего белка, альбумина, γ-глобулинов, церулоплазмина (р <0,05-0,001) и возрастает содержание мочевины и активность трансаминаз (р <0,001) в сыворотке крови животных разных типов высшей нервной деятельности. Доказана взаимосвязь между индивидуальными особенностями высшей нервной деятельности и обменом белка. Установлены взаимосвязи силы, уравновешенности и подвижности корковых процессов при действии технологического раздражителя с содержанием альбуминов, мочевины, α2- глобулинов, и после воздействия технологического раздражителя с содержанием общего белка, мочевины, γ-глобулинов, АЛТ и АсАТ. Сила корковых процессов при технологическом стрессе оказывает достоверное влияние на содержание общего белка, альбумина, мочевины и активность аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови свиней, а после воздействия технологического раздражителя на содержание общего белка, глобулинов, гаммаглобулинов, мочевины и активность трансаминаз в сыворотке крови животных.
Today, in the conditions of intensive management of the livestock industry due to the large number of technological influences on the body of animals, there is a growing interest in studying the individual features of the functioning of higher nervous activity. Higher nervous activity integrates the activity of the whole organism in specific environmental conditions, determining its behavior. Because the nervous system regulates all body functions and interacts with the environment, differences in the characteristics of cortical processes significantly affect the functional state of the body as a whole and protein metabolism in particular. Although a large number of studies have been devoted to the study of typological features of animals, the role of individual features of higher nervous activity in animals in adapting animals to technological stimuli in pigs is still insufficiently covered. Due to the lack of such data, the aim of our research was to establish the peculiarities of protein metabolism in animals of different types of higher nervous activity against the background of technological stress. The article covers the question of the peculiarities of protein metabolism in pigs with different types of higher nervous activity. It was found that in animals of weak type of higher nervous activity in the serum lower content of total protein, albumin, ceruloplasmin, urea, lysine, methionine and threonine by 6.6- 19.1% (p <0.05-0.001) according to indicators animals of strong balanced mobile type of higher nervous activity. Under technological stress, the content of total protein, albumin, γ-globulins, ceruloplasmin (p <0.05-0.001) decreases and the content of urea and transaminase activity (p <0.001) in the serum of animals of different types of higher nervous activity increases. The relationship between individual characteristics of higher nervous activity and protein metabolism has been proven. The relationship between the strength, balance and mobility of cortical processes before the action of the technological stimulus with albumin, urea, α2- globulins, and after the action of the technological stimulus with total protein, urea, γ-globulins, ALT and AST. The strength of cortical processes to technological stress has a significant effect on the content of total protein, albumin, urea and aspartate aminotransferase activity in serum of pigs, and after the action of the technological stimulus on the content of total protein, globulins, gamma globulins, urea and transaminases in animals.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2808
Appears in Collections:Данчук Олексій Володимирович

Files in This Item:

File Description SizeFormat
158-Текст статті-434-1-10-20200907.pdf815,34 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback