�������@Mail.ru
DSpace About DSpace Software
 

Library ODAU >
ПРАЦІ ВЧЕНИХ ОДАУ >
Федорова Інна Валеріївна >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2796

Название: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ «СИМВОЛДРАМИ»
Другие названия: ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА «СИМВОЛДРАМЫ»
FORMATION OF PROFESSIONAL-ETHICAL COMPETENCE IN FUTURE VETERINARY DOCTORS WITH THE APPLICATION OF THE SYMBOLDRAM METHOD
Авторы: Федорова І., Ногінська А.
Федорова И., Ногинская А.
Fedorovа I., Noginskaya A.
Ключевые слова: компетенція; професійна етика; професійно-етична компетентність; лікар ветеринарної медицини; метод «символдрама»
компетенция; профессиональная этика; профессионально-этическая компетентность; врач ветеринарной медицины; метод «символдрама»
competence; professional ethics; professional and ethical competence; doctor of veterinary medicine; Symboldram method
Issue Date: 2020
Издатель: Одеський державний аграрний університет
Библиографическое описание: УДК: 3.083.1:636.09-051 Федорова І. Формування професійно-етичної компетентності у майбутніх лікарів ветеринарної медицини із застосуванням методу «символдрами» / І. Федорова, А. Ногінська // Аgrarian Bulletin of tte Black Sea Littoral. 2020, Issue 96. Р. 139-147.
Аннотация: Авторами статті зроблено спробу дослідити рівень формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів ветеринарної медицини факультету ветеринарної медицини і біотехнологій Одеського державного аграрного університету. Розглянуто теоретичні аспекти значення понять «компетенція», «компетентність», «професійно-етична компетентність». Опрацьовано дослідження наукової спільноти у галузі медичної освіти, проблем психології у медичній освіті, компетенцій особистісного професійного розвитку лікаря, формування професійно-етичної компетентності та професійно важливих якостей лікаря ветеринарної медицини. Проаналізовано стан формування сучасного етичного комплексу лікаря ветеринарної медицини. Цей аспект є вкрай необхідним у ході формування професійних компетентностей майбутнього лікаря ветеринарної медицини, навчальної діяльності та практичної підготовки під час навчання за спеціальності 211 Ветеринарна медицина в Одеському державному аграрному університеті. Автори приділили увагу формуванню моральних аспектів здобувачів вищої освіти ОДАУ, які базуються, в першу чергу, на загальноприйнятих цінностях, суспільній думці та особистих переконаннях студентів. На основі моральних аспектів починає формуватися професійно-етична компетентність майбутнього лікаря ветеринарної медицини, який навчається в ОДАУ. Розроблено анкети з тестовими питаннями з метою перевірки сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів ветеринарної медицини, що навчаються в ОДАУ. Основну увагу було приділено вмінням узгоджувати власні інтереси, цілі, мотиви з вимогами та нормами ветеринарних клінік, що є запорукою становлення фахівця – лікаря ветеринарної медицини. Дослідники дійшли до висновку про те, що потрібно посилити знання здобувачів вищої освіти в галузі ветеринарної медицини з професійної етики лікаря ветеринарної медицини в ході лекцій, семінарів, практичних занять, а також під час практики у ветеринарних клініках та на тваринницьких фермах.
В статье предпринята попытка исследовать уровень формирования профессионально-этической компетентности будущих врачей ветеринарной медицины факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Одесского государственного аграрного университета. Рассмотрены теоретические аспекты понятий «компетенция», «компетентность», «профессионально- этическая компетентность». Обработаны исследования научного сообщества в области медицинского образования, проблем психологии в медицинском образовании, компетенций личностного профессионального развития врача, формирования профессионально-этической компетентности и профессионально важных качеств врача ветеринарной медицины. Проанализировано состояние формирования современного этического комплекса ветеринарного врача. Этот аспект является крайне необходимым в ходе формирования профессиональных компетенций будущего врача ветеринарной медицины, учебной деятельности и практической подготовки во время обучения по специальности 211 Ветеринарная медицина в Одесском государственном аграрном университете. Авторы уделили внимание формированию нравственных аспектов соискателей высшего образования ОГАУ, основанные, в первую очередь, на общепринятых ценностях, общественной мысли и личных убеждениях студентов. На основе моральных качеств начинает формироваться профессионально-этическая компетентность будущего врача ветеринарной медицины, который учится в ОГАУ. Разработаны анкеты с целью проверки сформированности профессионально-этической компетентности будущих врачей ветеринарной медицины, обучающихся в ОГАУ. Основное внимание было уделено умениям согласовывать свои интересы, цели, мотивы с требованиями и нормами ветеринарных клиник, что является залогом становления врача ветеринарной медицины. Исследователи пришли к выводу о том, что нужно усилить знания соискателей высшего образования в области ветеринарной медицины по профессиональной этике врача ветеринарной медицины в ходе лекций, семинаров, практических занятий, а также во время практики в ветеринарных клиниках и на животноводческих фермах.
The authors of the article have attempted to investigate the level of formation of professional and ethical competence of future veterinary medicine doctors of the Faculty of Veterinary Medicine and Biotechnology of Odessa State Agrarian University. The theoretical aspects of the meaning of the terms "competence", "competency", "professional and ethical competency" are considered. The research of the scientific community in the field of medical education, problems of psychology in medical education, competences of personal professional development of the doctor, formation of professional-ethical competence and professionally important qualities of the veterinary medicine doctor was carried out. The state of formation of the modern ethical complex of veterinary medicine doctor is analyzed. This aspect is indispensable in the course of forming the professional competencies of the future veterinary medicine doctor, learning activity and practical training while studying in the specialty 211 Veterinary Medicine at the Odessa State Agrarian University. The authors paid attention to the formation of moral aspects of higher education students of OSAU, which are based, first of all, on the common values, public opinion and students' personal beliefs. The professional and ethical competence of the future veterinary doctor studying at the OSAU is beginning to emerge on the basis of moral aspects. In the article developed questionnaires to test the ethical competence of future veterinary doctors studying at the OSAU. The main attention was paid to the ability to reconcile their own interests, goals, motives with the requirements and standards of veterinary clinics, which is the key to becoming a veterinarian specialist. Researchers have come to the conclusion that it is necessary to increase the knowledge of applicants of higher veterinary education in the field of professional ethics of veterinary medicine during lectures, seminars, workshops, as well as during practice in veterinary clinics and animal farms.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2796
Appears in Collections:Федорова Інна Валеріївна

Files in This Item:

File Description SizeFormat
19.pdf722,58 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback