�������@Mail.ru
DSpace About DSpace Software
 

Library ODAU >
ПРАЦІ ВЧЕНИХ ОДАУ >
Смирнова (Петруня) Наталія Василівна >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2505

Название: ДИГІТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ
Другие названия: ДИГИТАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ
DIGITALIZATION AS А MAIN DIRECTION OF LOGISTICS INNOVATIVE DEVELOPMENT
Авторы: Смирнова Н. В.
Smyrnova N.
Ключевые слова: логістика; інновації; дигіталізація; Вig data; Internet of things; Open data; краудсорсинг; роботизація; 3D-друк; екзоскелети; Blockchain; Machine Learning
логистика; инновации; дигитализация; Вig data; Internet of things; Open data; краудсорсинг; роботизация; 3D-печать; экзоскелеты; Blockchain; Machine Learning
logistics; innovations; digitization; Big data; Internet of things; Open data; crowd sourcing; robotics; 3D printing; exoskeleton; Blockchain; Machine Learning
Issue Date: 2018
Издатель: Одеський національний економічний університет
Библиографическое описание: УДК 658.012.32 Смирнова Н. В. Дигіталізація як основний напрям інноваційного розвитку логістики / Н. В. Смирнова // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць / ОНЕУ. – Одеса, 2018. - № 4 (68). - С. 169–180.
Аннотация: У статті досліджено підходи вчених до визначення типів логістичних інновацій та напрямів інноваційного розвитку в логістиці. Проаналізовано світові тенденції розвитку цифрових технологій та використання соціальних мереж. Досліджено конкурентні переваги традиційних та «дигітальних» бізнес- формувань. Визначено тенденції розвитку Логістики 4.0. Узагальнено десять основних напрямів дигіталізації в інноваційному розвитку Логістики 4.0, які можна поділити на три групи: обробка даних, співробітництво (пулінг) та автоматизація. До напрямів дигіталізації віднесено Вig data, Internet of things, Open data, цифрове злиття фірм, Crowd-рішення для останньої милі, роботизація транспорту і складування, 3D-друк, екзоскелети, технології Blockchain і смарт-контрактів, технології Machine Learning. Здійснено оцінку проблем, переваг і перспектив застосування Вig data у функціональних сферах логістики. Розглянуто роль технологій Internet of things в логістичних компаніях. Запропоновано створити регістри логістичних даних Open data з візуалізацією інформації, що значно підвищить ефективність аутсорсингу в логістиці, які можуть фінансуватися за рахунок державної допомоги та краудфандингу (колективного співробітництва логістичних фірм). Наведено приклади цифрового злиття фірм. Розглянуто використання краудсорсингу в логістиці та його переваги. Уточнено види роботизованих пристроїв, які можуть застосовуватися в логістичних компаніях, перспективи і наслідки їх застосування. Розглянуто можливості застосування 3D-друку та екзоскелетів в логістичних операціях. Здійснено аналіз застосування технологій Blockchain в логістичних організаціях. Обґрунтовано переваги і перспективи застосування технологій Blockchain і смарт-контрактів у дотриманні принципів логістики. Оцінено переваги застосування Machine Learning в удосконаленні управління в таких функціональних сферах як закупівельна логістика, управління запасами, складська логістика, логістика збуту, розподільча логістика. Запропоновано впровадження вказаних напрямів в логістику українськими бізнес- формуваннями, що дозволить їм досягти значних конкурентних переваг.
В статье исследованы подходы ученых к определению типов логистических инноваций и направлений инновационного развития в логистике. Проанализированы мировые тенденции развития цифровых технологий и использования социальных сетей. Исследованы конкурентные преимущества традиционных и «дигитальных» бизнес-формирований. Определены тенденции развития Логистики 4.0. Выделены десять основных направлений дигитализации в инновационном развитии Логистики 4.0, которые можно разделить на три группы: обработка данных, сотрудничество (пулинг) и автоматизация. К данным направлениям отнесены Вig data, Internet of things, Open data, цифровое слияние фирм, Crowd-решения для последней мили, роботизация транспорта и складирования, 3D-печать, экзоскелеты, технологии Blockchain и смарт-контрактов, технологии Machine Learning. Проведена оценка проблем, преимуществ и перспектив применения Вig data в функциональных сферах логистики. Рассмотрена роль технологий Internet of things в логистических компаниях. Предложено создание регистров логистических данных Open data с визуализацией информации, что значительно повысит эффективность аутсорсинга в логистике, и может финансироваться за счет государственной помощи и краудфандинга (коллективного сотрудничества логистических фирм). Приведены примеры цифрового слияния фирм. Рассмотрено использование краудсорсинга в логистике и его преимущества. Уточнены виды роботизированных устройств, которые могут применяться в логистических компаниях, перспективы и последствия их применения. Рассмотрены возможности применения 3D-печати и экзоскелетов в логистических операциях. Проведен анализ применения технологий Blockchain в логистических организациях. Обоснованы преимущества и перспективы применения технологий Blockchain и смарт- контрактов в соблюдении принципов логистики. Оценены преимущества применения Machine Learning в совершенствовании управления в таких функциональных сферах как закупочная логистика, управление запасами, складская логистика, логистика сбыта, распределительная логистика. Предложено внедрение указанных направлений в логистику украинских бизнес-формирований, что позволит им добиться значительных конкурентных преимуществ.
The scientist’s approaches to determining of logistic innovations types and directions of innovative development in logistics are investigated in the article. The world tendencies of digital technologies development and social networks using are analyzed. The competitive advantages of traditional and «digital» business formations are investigated. The development trends of Logistics 4.0 are determined. Ten main directions of digitization in the Logistics 4.0 innovative development, which can be divided into three groups: data processing, collaboration (pooling) and automation, are highlighted. These directions include Big data, Internet of things, Open data, digital merging firms, Crowd-solutions for the last mile, transport and storage robotization, 3D printing, exoskeletons, Block chain technology and smart contracts, Machine Learning technology. The problems, advantages and application prospects of Вig data estimation in the logistics functional spheres have been carried out. The role of Internet of things technologies in logistics companies is considered. Open data logistic data registers creating with information visualization are proposed, which will significantly increase of outsourcing efficiency in logistics, and can be financed through government assistance and Crowd funding (collective cooperation of logistics companies). Examples of firm’s digital merger are given. The crowd sourcing using in logistics and its advantages are considered. The robotic devices types, which can be used by logistics companies, prospects and their application implications, are clarified. The possibilities of 3D-printing and exoskeletons using in logistic operations are considered. The Block chain technologies application analysis in logistics organizations have been carried out. The advantages and Block chain technologies and smart contracts using perspectives in compliance of the logistics principles are substantiated. The advantages of Machine Learning using in management improving in such of logistics functional spheres, as purchasing logistics, inventory management, warehouse logistics, marketing logistics, and distribution logistics, are estimated. It was proposed these directions implementation in logistics by Ukrainian business entities, which will allow them to achieve significant competitive advantages.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2505
Appears in Collections:Смирнова (Петруня) Наталія Василівна

Files in This Item:

File Description SizeFormat
57_Smyrnova_2018.pdf378,15 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback