DSpace logo
Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2012
Title: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Other Titles: STATE POLICY OF SOCIALIZATION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE CONTEXT OF INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT
Authors: Галицький О. М., Гришова Р. В.
Galitskiy A., Gryshova R.
Keywords: державна політика, процес соціалізації, особи з інвалідністю, соціальна адаптація, інклюзивна освіта
state policy, socialization process, persons with disabilities, social adaptation, inclusive education
Issue Date: 2018
Publisher: Інвестиції: практика та досвід
Citation: УДК 330.101 Галицький О. М. Державна політика соціалізації осіб з інвалідністю в контексті розвитку інформаційних технологій / О. М. Галицький, Р. В. Гришова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. - № 22. – С. 126-130.
Abstract: Пріоритетним напрямом державної соціально-економічної політики в Україні останнім часом є всебічне сприяння особам з інвалідністю в реалізації їх невід'ємного права на продуктивну працю в умовах свободи, рівності, безпеки та почуття власної гідності. В статті визначено заходи, що було розроблено на підтримку осіб з інвалідністю, які спрямовано на інтеграцію їх у суспільство. Розглянуто процес соціалізації людини в сучасних умовах трансформації та інформатизації суспільства. Відмічено, що процес соціалізації пов'язаний із системою інформаційних обмінів між членами суспільства. Таким чином, соціальні потреби пов'язані з потребами інформаційними. Задоволення інформаційних потреб із суспільних інформаційних ресурсів забезпечує певний рівень соціалізації, формує основні властивості особистості, що відображаються в рівні її життєдіяльності в суспільстві. Визначено, що нині, не можна уявити повноцінне входження до сучасного суспільства осіб з інвалідністю без новітніх інформаційних технологій, які надають можливості входження до сучасного інформаційного простору з метою накопичення, аналізу, обміну вже існуючої інформації та створення нової. Зазначено, що важливим чинником соціалізації осіб з інвалідністю є одержання ними належної освіти. Використання електронних засобів дозволяє підвищити ефективність і якість засвоєння навчального матеріалу, відкриває великі можливості для вдосконалення навчального процесу за рахунок зміни рівня його індивідуалізації і диференціації, сприяє організації особистісно-орієнтованого навчання. Інтегроване навчання створює умови, що сприяють підвищенню соціальної активності, спрямованої на встановлення суспільних зв'язків і контактів, що призведе до зростання соціальної значущості, прагнення до досягнень і самореалізації. Визначено основні заходи щодо вдосконалення вищої освіти для осіб з інвалідністю та напрями застосування отриманих знань у майбутній професійні діяльності.
The priority direction of state socio-economic policy in Ukraine in recent years is the comprehensive assistance to persons with disabilities in the implementation of their inalienable right to productive labor in conditions of freedom, equality, security and self-esteem. The article outlines measures that have been developed to support people with disabilities, which are aimed at integrating them into society. The process of human socialization in modern conditions of transformation and informatization of society is considered. It is noted that the process of socialization is connected with the system of information exchanges between members of society. Thus, social needs are related to the information needs. Satisfying information needs from public information resources provides a certain level of socialization, forms the basic properties of the person, reflected in the level of his life in society. It has been determined that at present, it is impossible to imagine a full-fledged entry into the modern society of persons with disabilities without the latest information technologies that provide the opportunity to enter the modern information space in order to accumulate, analyze, exchange existing information and create a new one. It is noted that an important factor in the socialization of persons with disabilities is their proper education. The use of electronic means helps to increase the efficiency and quality of learning the material, opens up great opportunities for improving the educational process by changing the level of its individualization and differentiation, facilitating the organization of person-oriented learning. Integrated learning creates conditions conducive to increasing social activity, aimed at establishing social relations and contacts, which will increase social significance, aspiration for achievement and self-realization. The basic measures for the improvement of higher education for persons with disabilities and directions of application of the received knowledge in the future professional activity are determined.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2012
Appears in Collections:Галицький Олександр Миколайович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Державна_полiтика_соцiалiзацii_осiб_.pdf739,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.