�������@Mail.ru
DSpace About DSpace Software
 

Library ODAU >
ПРАЦІ ВЧЕНИХ ОДАУ >
Москалюк Інна Вікторівна >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1845

Название: СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ТРАВМАТИЗМУ З ВАЖКИМИ НАСЛІДКАМИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Другие названия: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТРАВМАТИЗМА С ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
MODERN METHODS OF PROPHYLAXIS AND RESEARCH OF PROFESSIONAL DISEASES, TRAUMATISM ARE With HEAVYCONSEQUENCES IN AGRICULTURAL PRODUCTION
Авторы: Москалюк І., Петренко С. О., Хамід К.
Москалюк И., Петренко С., Хамід К.
Moskaluk I., Petrenko S., Khamid K.
Ключевые слова: професійна захворюваність, патології, шкідливі та небезпечні виробничі фактори, виробничий травматизм, аналіз, статистика
профессиональные заболевания, патологии, редные и опасные производственные факторы, производственный травматизм, анализ, статистика
professional morbidity, pathologies, harmful anddangerous productive factors, productive traumatism, analysis, statistics
Issue Date: 2019
Издатель: Одеський державний аграрний університет
Библиографическое описание: УДК 613.6:631.11 Москалюк І. Сучасні методи профілактики та дослідження професійних захворювань, травматизму з важкими наслідками у сільськогосподарському виробництві / І. Москалюк, С. О. Петренко, К. Хамід //Аграрний вісник Причорномор’я: зб.наук.пр. / ОДАУ. – Одеса, 2019. - №94. – С. 166-176.
Аннотация: У всіх країнах світу, а також і на території України, виробничий травматизм являється актуальною проблемою сучасного суспільства. Аналіз нещасних випадків на виробництвах України показав, що існує проблема розробки сучасних способів профілактики запобігання травматизму та професійних захворювань. Головною метою профілактики профзахворювань на підприємствах Україні є створення безпечних та здорових умов праці, збереження здоров’я працюючих. На кожному підприємстві на працюючих постійно діють шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Ці фактори негативно впливають на здоров’я людини, що призводить до зниження їх працездатності. В теперішній час на виробництвах України присутні нещасні випадки зі смертельними наслідками, що говорить про незадовільний стан профілактичної роботи. Власник підприємства повинен об’єктивно виявити справжні причини нещасного випадку. Це дасть реальну можливість для ефективного пошуку шляхів активізації профілактичної роботи та зниження травматизму. Небезпечні чинники часто призводять до травми, а шкідливі чинники – до захворювання. 80% нещасних випадків у побуті та на виробництві спостерігаються з організаційних причин. У всіх країнах світу в системі заходів щодо профілактики травматизму, істотна роль приділяється розробці і впровадженню комплексних підходів безпеки праці. За статистичними даними Міжнародної організації праці, в усьому світі щодня реєструється понад 500 смертельних випадків у сільському господарстві, промисловості та сфері послуг. Щорічно більше 300 тисяч працівників отримують виробничі травми і професійні захворювання. Кожні три хвилини гине один робітник у наслідок нещасного випадку, а щосекунди четверо робітників одержують виробничу травму. Економічні втрати у всьому світі, пов’язані з виробничим травматизмом, складають біля 1% світового валового національного продукту. Однією з травмонебезпечних галузей є агропромисловий комплекс, де смертельні травми у відсотковому відношенні складають у рослинництві – 24% від загальної кількості травм, тваринництві – 21%.У статті наведено структура і частота основних форм захворювань, пов’язаних з патологією органів дихання у цілому по Україні, а також захворювань, які виникають під впливом хімічних факторів, проведено аналіз професійних захворювань на підприємствах в залежності від умов праці.
Во всех странах мира, а также и на территории Украины, производственный травматизм является актуальною проблемой современного общества. Анализ несчастных случаев на производствах Украины показал, что существует проблема современных способов профилактики предупреждения травматизма и профессиональных заболеваний. Главной целью профилактики профессиональных заболеваний на производствах Украины является создание безопасных и здоровых условий труда, сохранение здоровья людей. На каждом производстве на людей постоянно действуют вредные и опасные производственные факторы. Эти факторы негативно влияют на здоровье людей, что приводит к снижению их работоспособности. В современное время на производствах Украины встречаются несчастные случаи со смертельными последствиями, что говорит о неудовлетворительном состоянии профилактической работы. Собственник производства должен объективно определять настоящие причины несчастных случаев. Это даст реальную возможность для эффективной активизации профилактической работы и снижения уровня травматизма. Опасные факторы часто приводят к травмам, а вредные – к заболеваниям. 80% несчастных случаев в быту и на производстве происходят по организационным причинам. Во всех странах мира в методах профилактики травматизма, существенная роль уделяется разработке и внедрению комплексных подходов безопасности труда. По статистическим данным Международной организации труда, во всем мире ежедневно регистрируется больше 500 смертельных случаев в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг. Ежегодно более 300 тысяч работников получают производственные травмы и профессиональные заболевания. Каждые три минуты погибает один работник в результате несчастного случая, а ежесекундно четверо работников получают производственную травму. Экономические потери во всем мире, связанные с производственным травматизмом, составляют около 1% мирового валового национального продукта. Одной из травмоопасных отраслей является агропромышленный комплекс, где смертельные травмы в процентном соотношении составляют в растениеводстве – 24% от общего количества травм, животноводстве – 21%. В статье приведена структура и частота основных форм заболеваний, связанных с патологией органов дыхания в целом по Украине, а также заболеваний, которые возникают под влиянием химических факторов, проведен анализ профессиональных заболеваний на производствах в зависимости от условий труда.
In all countries of the world, as well as in Ukraine, occupational injuries are an urgent problem of modern society. The analysis of accidents at Ukrainian enterprises showed that there is a problem of developing modern methods of preventing injuries and occupational diseases prevention. The main objective of prevention of occupational diseases at enterprises in Ukraine is to create safe and healthy working conditions, and to preserve the health of workers. At each enterprise, the workers are constantly exposed to harmful and dangerous production factors. These factors negatively affect human health, which leads to a decrease in their ability to work. At the present time, there are accidents with fatal consequences on the Ukrainian factories, which indicates the unsatisfactory state of preventive work. The owner of an enterprise should objectively identify the real causes of an accident. This will provide a real opportunity for an effective search for ways to intensify preventive work and reduce injuries. Dangerous factors often lead to injuries, and harmful factors - to the disease. 80% of accidents at home and at work are observed for organizational reasons. In all countries of the world in the system of measures for the prevention of injuries, a significant role is devoted to the development and implementation of integrated approaches to labor safety. According to statistics from the International Labor Organization, more than 500 deaths in agriculture, industry and services are recorded worldwide every day. Annually more than 300 thousand workers receive occupational injuries and occupational diseases. Every three minutes, one worker dies as a result of an accident, and every four workers receive a work injury every second. Economic losses associated with occupational injuries around the world make up about 1% of the world's gross national product. One of the most traumatic industries is the agro-industrial complex, where mortal injuries are in percentage terms in crop production - 24% of the total number of injuries, livestock - 21%. The article presents the structure and frequency of the main forms of the diseases associated with the respiratory tract pathology in general in Ukraine, as well as diseases that arise under the influence of chemical factors, an analysis of occupational diseases at enterprises, depending on working conditions.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1845
Appears in Collections:Москалюк Інна Вікторівна

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Москалюк І..pdf2,47 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback