�������@Mail.ru
DSpace About DSpace Software
 

Library ODAU >
ПРАЦІ ВЧЕНИХ ОДАУ >
Москалюк Інна Вікторівна >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1775

Название: ДИНАМІКА ЛУЖНОЇ ЕКСТРАКЦІЇ ПЕКТИНОВИХ РЕЧОВИН ЗІ СВІЖИХ ЯБЛУЧНИХ ВИЧАВОК ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЛУГАМИ
Другие названия: ДИНАМИКА ЩЕЛОЧНОЙ ЕКСТРАКЦИИ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОЧНЫХ ВИЖИМОК И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЩЕЛОЧАМИ
DYNAMICS OF EXPERIMENTAL EXTRACTION OF FERTILIZER SUBJECT FOR FEMALE CELLULAR VICTIMS AND SAFETY TECHNIQUE FOR WORK WITH LUGGAGE
Авторы: Москалюк, І. В.
Москалюк, И. В.
Moskaluk, I.
Ключевые слова: охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека, пектин, лужний гідроліз, екстракт, в'язкість, драглеутворююча здатність
охрана труда, техника безопасности, пожарная безопасность, пектин, щелочной гидролиз, экстракт, вязкость, желеобразующая способность
labor protection, safety equipment , fire safety, pectin, alkaline hydroxide , extract, viscosity, drag- forming ability
Issue Date: 2018
Издатель: Одеський державний аграрний університет
Библиографическое описание: УДК 634.11/.12:66.061.3:664.29:613.63 Москалюк І. В. Динаміка лужної екстракції пектинових речовин зі свіжих яблучних вичавок та техніка безпеки при роботі з лугами / І. В. Москалюк // Аграрний вісник Причорномор'я: зб. наук. пр./ ОДАУ. - Одеса, 2018. - Вип.90 : Технічні науки. - С. 21-28.
Аннотация: Проблеми, пов'язані з раціональним використанням сировинних ресурсів, засновані на комплексній переробці рослинної сировини, а також вдосконаленням існуючих і розробкою нових прогресивних технологій є актуальними. Виникає питання необхідності проведення досліджень щодо поліпшення охорони праці та техніки безпеки при роботі з лугами та вдосконалення протипожежних заходів у приміщеннях, де використовуються хімічні речовини. На соки і напої в Україні переробляється більше за 500 тис. т. яблук, при цьому утворюється біля 150 тис. т. вичавок із вмістом пектинових речовин 1…2%. Розробка дієтичних і лікувально-профілактичних продуктів харчування, які спроможні підвищувати опір організму до впливу негативних факторів навколишнього середовища, особливо для населення, що проживає в регіонах з підвищеним рівнем забруднення радіонуклідами і важкими металами, відноситься до актуальних задач сучасної науки про харчування. Пектинові речовини здатні утворювати комплекси з важкими металами і радіонуклідами та виводити їх з організму. В теперішній час пектинові речовини отримують з сухих яблучних вичавок методом кислотного і ферментативного гідролізу. Застосування цих технологій дозволяє вилучити пектинові речовини, що містяться в міжклітниках рослинної тканини, не торкаючись протопектину серединних пластинок. Перехід від кислотного та ферментативного гідролізу протопектину до лужного значно спростить технологічну схему виробництва, апаратурне оформлення, підвищить ефективність виробництва, дозволить переробляти свіжі яблучні вичавки безпосередньо на консервних заводах з метою використання їх при виробництві консервованої продукції. В даній роботі розглянута динаміка лужної екстракції пектинових речовин зі свіжих яблучних вичавок при різних значеннях рН ( 9…12 ), наведена характеристика отриманих препаратів пектинових речовин. Виявлено оптимальне співвідношення вичавок та води, встановлено вихід пектинового екстракту при різних гідромодулях, наведена технологічна схема отримання пектинового екстракту з свіжих яблучних вичавок. Також приведена техніка безпеки при роботі з лужениною.
Проблемы, связанные с рациональным использованием сырьевых ресурсов, основанные на комплексной переработке растительного сырья, а также совершенствованием существующих и разработкой новых прогрессивных технологий являются актуальными. Возникает вопрос о необходимости проведения исследований по улучшению охраны труда и техники безопасности при работе с щелочами и совершенствование противопожарных мероприятий в помещениях, где используются химические вещества.Ежегодно на соки и напитки в Украине перерабатывается более 500 тыс. т. яблок. При этом образуется около 150 тыс. т. отходов в виде яблочных выжимок с содержанием пектиновых веществ от 1 до 2%. Разработка продукции диетического и лечебно-профилактического назначения, которая способна повышать сопротивляемость организма к воздействию негативных факторов окружающей среды, особенно для населения, проживающего в регионах с повышенным уровнем загрязнения радионуклидами и тяжелыми металлами, относится к актуальным задачам современной науки о питании. Пектиновые вещества способны образовывать комплексы с тяжелыми металлами и радионуклидами и выводить их из организма. В настоящее время пектиновые вещества получают из сухих яблочных выжимок методом кислотного и ферментативного гидролиза. Применение этих технологий позволяет удалить пектиновые вещества, содержащиеся в межклетниках растительной ткани, не затрагивая протопектин срединных пластинок. Переход от кислотного и ферментативного гидролиза протопектина к щелочному значительно упростит технологическую схему производства, аппаратурное оформление, повысит эффективность производства, позволит перерабатывать свежие яблочные выжимки непосредственно на консервных заводах с целью использования их при производстве консервированной продукции.В данной работе рассмотрена динамика щелочной экстракции пектиновых веществ из свежих яблочных выжимок при различных значениях рН (9 ... 12), приведена характеристика полученных препаратов пектиновых веществ. Выявлено оптимальное соотношение выжимок и воды, установлен выход пектинового экстракта при разном гидромодуле, приведена технологическая схема получения пектинового экстракта из свежих яблочных выжимок. Также приведена техника безопасности при работе с щелочами.
Problems related to the rational use of raw materials, based on the integrated processing of plant raw materials, as well as the improvement of existing and the development of new advanced technologies are relevant . The question arises of the need to conduct research on improving the safety of work and safety during work with meadows and improving fire prevention measures in premises where chemicals are used.For juices and beverages in Ukraine, more than 500 thousand tons of apples are processed, with about 150 thousand tons of pizzas with contents of pectin substances of 1 ... 2%. The development of dietary and treatment-and-prophylactic products that can increase the body's resistance to the effects of negative environmental factors, especially for the population living in regions with high levels of contamination with radionuclides and heavy metals, is one of the urgent tasks of modern nutritional science. Pectin substances can form complexes with heavy metals and radionuclides and remove them from the body. At present, pectin substances are produced from dry apple excrement by acid and enzymatic method hydrolysis. Application of these technologies allows to remove pectin substances contained in intercellular plant tissue, without touching protopectin of middle plates . The transition from acid and enzymatic hydrolysis of protopectin to alkaline will greatly simplify the technological scheme of production, equipment design, increase production efficiency, allow the processing of fresh apple extractors directly at cannery plants for the purpose of their use in the production of canned products.In this paper, the dynamics of alkaline extraction of pectin substances from fresh apple excrements at different pH values (9 ... 12) is considered, the characteristics of the obtained preparations of pectin substances are given. The optimal correlation between excitations and water was found, the pectin extract yield was determined at different hydromodules, the technological scheme of obtaining pectin extract from fresh apple excrements was given. Also, the safety precautions when working with the puddle.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1775
Appears in Collections:Москалюк Інна Вікторівна

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Москалюк.pdf445,39 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback